Училищна стратегия


Светът се променя и обновява. всеки, който иска да не изостава от тези промени, трябва да променя своето мислене, своите знания и ценностна ориентация....
 

Европейските програми и интегрирането им в стратегическото управление на предприятието


Структурните фондове са основният инструмент на Европейския Съюз за провеждането на неговата Регионална политика...
 

Резюме на тема вътрешна среда


Това резюме се отнася за вътрешна среда по дисциплина стратегическо управление...
 

Стратегическо управление и планиране – съдържание и етапи на процеса. Модели за дефиниране на мисията. Стратегически цели. Фирмени стратегии. Система от планове на организацията


Теми използвани за Държавен Изпит в ПУ–ФИСН, специалност 'Корпоративно Управление". Стратегическото управление може да се разглежда като непрекъснат процес на адаптиране към значимите промени в обкръжаващата среда. подготвя публичните и частните...
 

Анотиране хипертекстове по учебната програма на дисциплината стратегическо планиране


Първа глава: увод в стратегическото управление. Втора глава: визия, мисия и цели на организацията. Трета глава: среда на организацията и анализ на външните сили...
 

Теми по Стратегическо управление


Материалът е предназначен за студенти, които учат Стопанско управление, трети курс в Пловдивския университет или в филиалите му...
 

Разработени теми по Стратегическо управление pro


Стратегически възможностикоито има БО и методите, чрез които тези възможности могат да се анализират и определят. Опредлянето настратегическите възможности на организацията се основава на анализа на ресурсите ѝ...
 

Стратегическо управление


Процесът на разработване на стратегия за всяка компания е уникална, тя зависи от: позицията на компанията на пазара, динамиката на развитието си, неговият капацитет, поведението на конкурентите, характеристики на своите стоки...
 

Стратегическо управление


Да изясните основни понятия, които се използват в теорията и практиката на стратеги¬ческия мениджмънт. Да познавате основните компоненти на стратегическия мениджмънт. Да прецените мястото и ролята на стратегическия мениджмънт в организациите...
 

Конкурентни стратегиии


Стратегиите се използват във военното дело най-напред. Първи древните гърци въвеждат това понятие...